نام مدیر کانون نویسندگان: نسرین اجدادی

تحصیلات: روانشناسی

ایمیل: ajdadi-na@gmail.com

پژوهش