نام مدیر کانون تاریخ شفاهی: اعظم صراطی مقدم

تحصیلات: خواندن ونوشتن

ایمیل:

تاریخ شفاهی