مدیر کانون پرسشگران: ستاره حیدری

تحصیلات: لیسانس روانشناسی

ایمیل: ssetare heidari@info.com


  


پرسشگران