نظرسنجی عملکر مدیریت محله

نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت محله کارون شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی عملکرد خانه ها

نظر شما در رابطه عملکرد خانه های سرای محله کارون شمالی جیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظر سنجی عملکرد کارگروهها

نظر شما در رابطه عملکرد کار گروه های سرای محله کارون شمالی جیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی عملکرد کانون ها

نظر شما در رابطه عملکرد کانون های سرای محله کارون شمالی جیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظر سنجی عملکرد جشنواره ها

نظر شما در رابطه با عملکرد جشنواره های سرای محله کارون شمالی جیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی

نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
جنسیت


آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

گروه سنیآشنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

ثبت نظر  مشاهده نتیجه